Testimonials

کمال اسکندرزاده

به نظر اینجانب سرکارخانم دکتر سجادی بیان بسیار شیوایی دارند و همچنین نحوه تدریس ایشان بسیار عالی می باشد و تمایل به یادگیری زبان فرانسه را برای زبان آموزان افزایش می دهند.

کمال اسکندرزادهمدرس دانشگاه و شاغل در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات