نشریات


مدت یکسال و نیم در کلاسهای دکتر سجادی حضور داشتم و بیشتر از نحوه تدریسشان ارتباط بسیار خوب با دانشجویان باعث می شد انگیزه بیشتری برای درس خواندن پیدا کنیم. کتاب خودشان هم در زمان ما منتشر شد و محبت کردند با دستخط خودشان به بچه های کلاس کتاب را اهدا کردند.همیشه براشون سلامت و شادمانی را آرزومندم. دستشان پر توان

حامد پرویندانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کیفیتایران خودرو