Testimonials

محمدرضا اشکواری

شیوه آموزشی خانم دکتر سجادی با توجه به شرایط کلاس و شاگردانشان بسیار دینامیک بوده و توجه ایشان به یکایک شاگردان در کلاسهای گروهی منجر به افزایش راندمان یادگیری شاگردان می شود. تنوع روشهای اموزشی شامل مکالمه های گروهی به صورت دو با چند نفری و با اجرای نقشهای متن کتاب ، آموزش گرامر با فرمتی ساده و دسته بندی شده ، گوش کردن به مکالمات صوتی و ترانه ها و تصحیح پاسخ ها با متن آنها ، فیلمهای آموزشی ، بحثهای آزاد و از همه مهمتر داشتن روی خوش در تمام ساعات کلاس و در همه این روشها ، دلایلی است که من ایشان را به عنوان بهترین معلم و استاد زندگی ام یاد می کنم.

محمدرضا اشکواریکارشناس رباتیک رنگ خودروایران خودرو