Testimonials

سحر لشگری

من از مبتدی زبان فرانسه رو از خانم دکتر یاد گرفتم و علی رغم سختی این زبان با کمک متد آموزشی عالی و مناسب ایشان ظرف مدت دو سال رو این زبان تسلط کافی پیدا کردم و موفق به اخذ نمره B2 در امتحان TCF شدم.

سحر لشگریمدیر بازرگانیشرکت بازرگانی شمس