Testimonials

آرا شاهقلی

خوشبختانه نحوه ی تدریس ایشون به هیچ وجه خسته کننده نیست و علاقه به زبان رو در من به وجود اورد. در ضمن روش تدریس ایشون به نحوی هست که اگر خود دانشجو پشتکار داشته باشه در زمان کوتاه به هدفش میرسه. با کمک های ایشون و اصطلاحات و تکنیک هایی که به من یاد دادن موفق شدم بار اول تو ازمون تف نمره ب دو بگیرم.

آرا شاهقلیکارشناس ارشد کاردرمانیکاردرمانگرتهران