مقالات

فرانسوی

  1. “Retour au désert ou refus de la modernité dans désert de Le Clézio” چاپ شده در Revue des Etudes de la langue francaise.
  2. “La quête mystique de Nerval” چاپ شده در Revue de Téhéran.

فارسی

  1. “Le mythe du bon sauvage chez Le Clézio” چاپ شده در Revue science et recherche de l’université Azad de Téhéran.
  2. “La conception de fuir dans le roman Désert de Le Clézio” چاپ شده در Revue science-recherche “littérature et langues étrangères” de l’université de Sanandaj.

مدت یکسال و نیم در کلاسهای دکتر سجادی حضور داشتم و بیشتر از نحوه تدریسشان ارتباط بسیار خوب با دانشجویان باعث می شد انگیزه بیشتری برای درس خواندن پیدا کنیم. کتاب خودشان هم در زمان ما منتشر شد و محبت کردند با دستخط خودشان به بچه های کلاس کتاب را اهدا کردند.همیشه براشون سلامت و شادمانی را آرزومندم. دستشان پر توان

حامد پرویندانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کیفیتایران خودرو